Podaruj 1% podatku - KRS: 0000016179

PeKaO S.A : 68 1240 1402 1111 0010 3608 8343

Aktualności

Zobacz więcej...

Z życia WTZ - karnawał 2018-02-19 | 12:01:05

Z życia WTZ - karnawał

13 lutego oficjalnie zakończyliśmy czas karnawału.

Pożegnaliśmy go ...

>> Czytaj dalej...

Podziękowania 2017-12-19 | 10:10:21

Podziękowania

                             ...

>> Czytaj dalej...

Zapisz się do newsletter'a

Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
w Skarżysku-Kamiennej


Postanowienia ogólne

1. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, zwana dalej “Wypożyczalnią” funkcjonuje w ramach statutowej działalności Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
2. Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczanie skutków niepełnosprawności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
3. Wypożyczalnia realizuje swoje cele poprzez:
- udostępnianie sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, terapeutycznego oraz zaopatrzenia medycznego,
- konserwację i naprawę sprzętu,
- współpracę z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi wykonującymi zadania na rzecz osób niepełnosprawnych.
4. Wykaz sprzętu dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia.
5. Nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem Wypożyczalni pełni Zarząd Stowarzyszenia.

Zasady wypożyczania sprzętu
1. Z Wypożyczalni mogą korzystać osoby niepełnosprawne, chore i starsze.
2. Podstawą do wydania wypożyczanego sprzętu jest podpisanie umowy wypożyczenia.
3. Wypożyczalnia zobowiązana jest wydać sprzęt gotowy do użycia, w należytym stanie.
4. Wydanie sprzętu następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy.
5. Za wypożyczenie sprzętu pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem.
6. Sprzęt może być wypożyczony minimalnie na okres 1 miesiąca. W przypadku konieczności przedłużenia czasu korzystania ze sprzętu umowa wypożyczenia może być aneksowana.
7. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu niezwłocznie po ustaniu umowy, w stanie niepogorszonym i gotowym do kolejnego użycia.

Płatności
1. Płatności za wypożyczenie sprzętu dokonywane są gotówką przy jego odbiorze.
2. W przypadku wypożyczenia długoterminowego, terminy i sposoby płatności są uzgadniane w umowie.
3. Wcześniejszy zwrot sprzętu nie uprawnia do żądania zwrotu opłaty.
4. W przypadku przekazywania sprzętu wysokiej wartości Wypożyczalnia ma prawo pobierania kaucji.

Zasady użytkowania sprzętu
1. Wypożyczający ma obowiązek używać sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Nie można przekazywać sprzętu do użytkowania osobie trzeciej.
3. W przypadku stwierdzenia wady sprzętu Wypożyczający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wypożyczalnię, która zobowiązana jest do wymiany wadliwego sprzętu.
4. W przypadku zwrotu sprzętu w stanie pogorszonym, nie wynikającym tylko z normalnego użytkowania, Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu kosztów naprawy sprzętu.
5. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zatrzymania kaucji w przypadku zaginięcia sprzętu, bądź zwrócenia go
w stanie nie nadającym się do dalszego wypożyczania.

6. W przypadku braku zwrotu sprzętu Wypożyczający zażąda zwrotu równowartości nowego sprzętu tego samego rodzaju.

Akcje wspierają: