Podaruj 1% podatku - KRS: 0000016179

PeKaO S.A : 68 1240 1402 1111 0010 3608 8343

Aktualności

Zobacz więcej...

Z życia WTZ - karnawał 2018-02-19 | 12:01:05

Z życia WTZ - karnawał

13 lutego oficjalnie zakończyliśmy czas karnawału.

Pożegnaliśmy go ...

>> Czytaj dalej...

Podziękowania 2017-12-19 | 10:10:21

Podziękowania

                             ...

>> Czytaj dalej...

Zapisz się do newsletter'a

Poradnik

Czas pracy
 

 Do 9 lipca 2014r. czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo tylko wtedy, gdy zdecyduje
o tym lekarz (przeprowadzający badania profilaktyczne bądź sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną). Pracodawca ma obowiązek stosować skróconą normę czasu pracy od dnia przedstawienia mu stosownego zaświadczenia lekarskiego.

Dopiero od 10 lipca 2014r. skrócony czas pracy będzie stosowany z mocy prawa bez uzyskiwania dodatkowych zaświadczeń. Podstawa – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2013r. (K17/11).   Udogodnienia telekomunikacyjne
 

 Minister Administracji i Cyfryzacji określił wymagania dotyczące świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych środków telefonicznych.

Od dnia 9 kwietnia 2014r. w okresie:

- 6 miesięcy – regulaminy i cenniki, modele telefonów i aparaty publiczne muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- 12 miesięcy – biura obsługi abonentów powinny być wyposażone w urządzenia ułatwiające skorzystanie z tłumacza języka migowego,   umożliwiające powiększenie tekstu i prezentację regulaminu lub cennika,

- 24 miesięcy – strony internetowe dostawców usług telefonicznych mają być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.Wzrost wysokości świadczeń

 
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych podnosi wysokość świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców lub opiekunów, którzy nie podejmują pracy bądź z niej rezygnują, aby opiekować się stale swoimi niepełnosprawnymi dziećmi. Dotyczy to opiekunów osób,

u których niepełnosprawność wystąpiła do 18, lub w przypadku dzieci uczących się albo studiujących – 25 roku życia. Od 1 maja 2014 r. wsparcie wynosi 800 zł świadczenia pielęgnacyjnego i 200 zł z rządowego programu.
W roku 2015 będzie to 1.200 zł, a docelowo
w 2016r. - 1.300 zł świadczenia pielęgnacyjnego.

Od 2017r. świadczenie ma być corocznie waloryzowane z dniem 1 stycznia w tempie wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Decyzje o wysokości świadczeń pielęgnacyjnych będą zmieniane z urzędu.Dopłaty dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mogą juz składać wnioski o dofinansowanie z programu "Aktywny Samorząd". Program ten skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej lub niepełnosprawnych dzieci. Wnioski o dofinansowanie można składać do końca września. Powiat skarżyski również zgłosił akces do tego programu. Dofinansowany może być m.in. zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu, zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego, urządzeń lektorskich i brailowskich, a także kurs komputerowy, kurs na prawo jazdy i specjalistyczny sprzęt komputerowy. Zainteresowani mogą również występować o dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu lub żłobku.  Kwoty dopłat mogą sięgać kwoty nawet 14.000zł - w przypadku zakupu wózka elektrycznego, na kurs komputerowy można otrzymać - 1.000zł. Na wsparcie pobytu dziecka w przedszkolu lub złobku dofinansowanie wyniesie 200zł miesięcznie. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest podpisanie umowy z samorządem powiatowym. Na realizację pilotazowego programu "Aktywny samorząd" państwo przeznaczyło 115 mln złotych.Ratyfikacja Konwencji ONZ

25.10.2012r. weszła w życie ratyfikowana w dniu 06.09.2012r. przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Celem  konwencji jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka  i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej godności. Do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może,  w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. Konwencja jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym całościowo ujmującym prawa osób niepełnosprawnych. Została przyjęta w grudniu 2006 r. na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i weszła w życie 3 maja 2008 r. Do połowy marca 2012 r. podpisały ją 153 państwa, a jej stronami jest 112 krajów. Polska podpisała dokument w marcu 2007 r. Z pełnym tekstem konwencji można zapoznać się  na stronie: www.unic.un.org.plNowelizacja Ustawy

Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. W myśl tych zmian, od 1 lipca 2013r. świadczenie pielęgnacyjne wyniesie 620 zł miesięcznie i o jego przyznawaniu nie będzie decydować  kryterium dochodowe. Uprawnione do jego otrzymania będą osoby (rodzice, opiekunowie faktyczni, rodzice zastępczy spokrewnieni), które zrezygnują z  pracy na rzecz opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do 18 roku życia, lub do 25 roku życia jeśli uczy się w szkole lub na uczelni wyższej. Nowelizacja przewiduje również wprowadzenie od 1 stycznia 2013r. specjalnego zasiłku opiekuńczego dla osób, które rezygnują z pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad członkiem rodziny mającym orzeczenie o niepełnosprawności. Zasiłek ma wynosić 520 zł miesięcznie. Otrzymywać go będą osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny nad niepełnosprawnym i które nie przekroczą kryterium dochodowego – 623 zł na członka rodziny. Nowelizacja trafi teraz pod obrady Senatu. 
Kredyt na działalność gospodarczą (2013-01-17)

 

Osoba niepełnosprawna, która prowadzi działalność gospodarczą może uzyskać ze środków PFRON pomoc w formie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej.
Pomoc taka może być przyznana osobie, która
- nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczą albo pożyczka została w całości spłacona lub umorzona,
nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej albo prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel.
Zasady te wynikają z art. 13 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
Pomoc przyznawana jest na podstawie umowy zawieranej pomiędzy niepełnosprawnym przedsiębiorcą a starostą.

 

 

 

Dokumentowanie prawa do dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
(2013-01-17)

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka:
- do ukończenia 16 roku życia jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność,
- powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym albo znacznym.
Dodatek wynosi odpowiednio:
- do ukończenia 5 roku życia – 60 zł
- powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 80 zł.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji jest przyznawany bez konieczności jednoczesnej nauki i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Może zatem być przyznany również na dziecko, które jeszcze się nie uczy.
Dokumentem niezbędnym do wypłaty zasiłku jest orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez odpowiedni zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Nie jest konieczne dokumentowanie poddawania dziecka rehabilitacji.

 


Dodatkowe uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych

 

• prawo do skróconego czasu pracy
• zakaz pracy w porze nocnej i godzinach nadliczbowych
• uprawnienie do dodatkowej przerwy w pracy
• prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego (urlop rehabilitacyjny)
• prawo do płatnego zwolnienia w pracy (turnus rehabilitacyjny, badania specjalistyczne, zabiegi lecznicze)

 

 

   

 

Akcje wspierają: