Podaruj 1% podatku - KRS: 0000016179

PeKaO S.A : 68 1240 1402 1111 0010 3608 8343

Aktualności

Zobacz więcej...

Z życia WTZ - karnawał 2018-02-19 | 12:01:05

Z życia WTZ - karnawał

13 lutego oficjalnie zakończyliśmy czas karnawału.

Pożegnaliśmy go ...

>> Czytaj dalej...

Podziękowania 2017-12-19 | 10:10:21

Podziękowania

                             ...

>> Czytaj dalej...

Zapisz się do newsletter'a

O nas

        Historia działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Skarżysku-Kamiennej sięga połowy lat 80-tych, kiedy rodziny wychowujące chore dzieci skupiły się wokół Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo działającym przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, a następnie przy Stowarzyszeniu Civitas Christiana. Organizowane wówczas spotkania integrowały środowisko, które szybko dostrzegło potrzebę, a potem możliwość stworzenia instytucjonalnej pomocy dla niepełnosprawnych dzieci. Tak powstała idea uruchomienia przedszkola. Zajęła się tym skarżyska filia ogólnopolskiej Fundacji “Z Pomocą Rodzinie”, powołana we wrześniu 1989 roku. Dzięki ogromnej determinacji
i zaangażowaniu rodziców, dokładnie rok później, przy ul. Żeromskiego w Skarżysku zostało uruchomione - jedno
z pierwszych w województwie - przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych. Po uruchomieniu placówki dla najmłodszych Fundacja zajęła się organizacją warsztatu terapii zajęciowej, który stanowi formę kompleksowej rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia.
29 września 1994r. dokonano uroczystego otwarcia nowej placówki, prowadzonej przez Fundację przy
ul. Kościuszki 38. Kiedy w roku 1995 Fundacja “Z Pomocą Rodzinie” zakończyła swoją działalność w Polsce, ludzie skupieni wokół idei niesienia pomocy założyli Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych.
Działamy więc w różnych formach już blisko 30 lat!

Dziś naszym podstawowym zadaniem jest prowadzenie Warsztatu, który otacza opieką terapeutyczną
i rehabilitacyjną 30 osób niepełnosprawnych, stanowiąc jednocześnie mały zakład pracy zatrudniający 11 osób.
17 czerwca 2009 roku nasze Stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego. 1% podatku dochodowego przekazywanego nam w zeznaniach rocznych przeznaczamy w całości na organizację terapii i rehabilitacji. Członkami Stowarzyszenia są lekarze, nauczyciele, prawnicy, właściciele firm. Łączy nas jeden cel - staramy się czynić życie osób chorych godnym i mniej bolesnym.S T A T U T
STOWARZYSZENIA RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę „Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych” i dalej zwane jest Stowarzyszeniem.
§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Skarżysko-Kamienna, w woj. świętokrzyskim.
§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4
Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
§ 5
Stowarzyszenie używa własnej pieczęci, której wzór ustala Zarząd.

ROZDZIAŁ 2
Cele i sposoby realizacji

§ 6
Stowarzyszenie jest społeczną organizacją obywateli polskich, którzy za cel swojego działania uznają:
1. niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym w przywracaniu im sprawności fizycznej i psychicznej,
2. zmierzanie do dowartościowania osób niepełnosprawnych przez nie same i przez ich otoczenie,
3. prowadzenie prac na rzecz rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych,
4. przywracanie zdolności do pracy osób niepełnosprawnych.
Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przez:
1. prowadzenie zinstytucjonalizowanych form pomocy osobom niepełnosprawnym – ośrodki, świetlice, warsztaty, poradnie;
2. organizowanie spotkań rodzin, przyjaciół, opiekunów osób niepełnosprawnych;
3. organizowanie odczytów, prelekcji, szkoleń ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy o środowisku osób niepełnosprawnych;
4. prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin;
5. gromadzenie środków materialnych niezbędnych dla prowadzenia działalności statutowej;
6. pomoc materialną dla osób niepełnosprawnych.
§ 8
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
§ 9
Dla pełnej i skutecznej realizacji swoich zadań Stowarzyszenie współdziała i współpracuje z organami władzy, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi, organizacjami pozarządowymi o zbliżonych celach statutowych, instytucjami kościelnymi, osobami prawnymi oraz fizycznymi na terenie Polski oraz poza jej granicami.
§ 10
W swej działalności Stowarzyszenie opiera się na bezinteresownej pracy jego członków i sympatyków.

ROZDZIAŁ 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11
Stowarzyszenie zna dwa rodzaje członkostwa:
1. członkowie zwyczajni
2. członkowie wspierający
§ 12
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski, który ukończył 18 lat, zgłaszający wolę czynnego działania, a także małoletni w wieku 16-18 lat na warunkach określonych w Ustawie „Prawo o stowarzyszeniach”.
§ 13
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być cudzoziemiec, jak również każda instytucja, organizacja, lub inna osoba prawna, krajowa i zagraniczna.
§ 14
Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie pisemnej deklaracji, złożonej do Zarządu Stowarzyszenia, który uchwałę w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia podejmuje zwykłą większością głosów.
§ 15
Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1. uczestniczenia w Walnym Zebraniu
2. realizowania czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
3. brania udziału w działalności Stowarzyszenia
§ 16
Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
1. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
2. regularnego płacenia składek członkowskich
3. brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia
§ 17
Utrata członkostwa następuje z chwilą:
1. wystąpienia członka
2. skreślenia z listy decyzją Zarządu o wykluczeniu
3. śmierci członka
§ 18
Członek może wystąpić ze Stowarzyszenia w każdym czasie za pisemnym wypowiedzeniem złożonym Zarządowi.
§ 19
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu niepłacenia składek przez okres co najmniej 6 miesięcy, uporczywego naruszania statutu Stowarzyszenia i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 20
Decyzję o skreśleniu podejmuje Zarząd, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

ROZDZIAŁ 4
Władze Stowarzyszenia

§ 21
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§ 22
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. wybór prezesa, członków zarządu oraz przewodniczącego komisji rewizyjnej i członków tej komisji,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionego przez zarząd Stowarzyszenia rocznego sprawozdania z działalności,
3. uchwalanie wytycznych programowych działalności Stowarzyszenia,
4. rozpatrywanie wniosków zarządu i komisji rewizyjnej,
5. udzielanie absolutorium zarządowi Stowarzyszenia,
6. uchwalanie statutu oraz zmian w statucie,
7. ustalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich, a także zwolnień od składek,
8. podejmowanie uchwał, które ze względu na swoja rangę wymagają woli całego Stowarzyszenia
9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§ 24
Do ważności uchwał Walnego Zebrania konieczna jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia, które wymagają większości 2/3 głosów.
§ 25
Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz do roku z podaniem porządku obrad co najmniej na 14 dni przed datą zebrania.
§ 26
Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia jest zwoływane na podstawie uchwały zarządu, żądania komisji rewizyjnej lub na wniosek 1/3 członków zwyczajnych w terminie 1 miesiąca od daty podjęcia uchwały, zgłoszenia żądania lub wniosku.
§ 27
Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą pracą i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem Stowarzyszenia.
§ 28
Zarząd składa się z 5-7 członków zwyczajnych z wyboru. Członkami zarządu nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 29
Zarząd wybierany jest w tajnym głosowaniu. Prezes Zarządu jest wybierany w odrębnym tajnym głosowaniu.
§ 30
Kadencja zarządu trwa dwa lata.
§ 31
Posiedzenia zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż co dwa miesiące.
§ 32
Posiedzenia zarządu zwołuje Prezes Zarządu z podaniem porządku obrad co najmniej na 7 dni przed datą posiedzenia.
§ 33
Do zakresu działania zarządu należy w szczególności:
a) wybór ze swego grona Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika
b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania i Zarządu
d) opracowywanie planów działalności, sprawozdań, wniosków i regulaminów, wydawanie instrukcji wewnętrznych
e) gospodarowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia w granicach określonych budżetem oraz dokonywanie niezbędnych zmian budżetowych w ramach obowiązujących przepisów
f) zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów i udzielanie pełnomocnictw
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
h) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn, kupna, sprzedaży, zamiany i obciążania nieruchomości
i) przyjmowanie nowych członków oraz podejmowanie decyzji o pozbawieniu członkostwa w przypadkach określonych w statucie
j) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Stowarzyszenia.
§ 34
Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu
§ 35
Komisja rewizyjna w składzie 3-5 członków zwyczajnych wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia stanowi organ kontroli i nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie komisji rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 36
Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności organizacyjnej Stowarzyszenia
b) kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia i stawianie wniosków o udzielenie bądź odmowie absolutorium ustępującemu zarządowi Stowarzyszenia
d) występowanie do zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia lub posiedzenia zarządu Stowarzyszenia.

§ 37
Członkowie komisji rewizyjnej są powiadamiani o zebraniu Zarządu Stowarzyszenia i mają prawo uczestniczenia w nim z głosem doradczym.
§ 38
Członkowie Stowarzyszenia, stosownie do potrzeb i zainteresowań mogą tworzyć sekcje lub komisje, kontrolowane przez zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 5
Fundusze i majątek

§ 39
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) wpisowego i składek członkowskich
b) dochodów z działalności gospodarczej
c) darowizn, zapisów, subwencji i dotacji
d) odsetek bankowych od lokaty kapitału
e) ofiarności publicznej
§ 40
Stowarzyszenie może posiadać majątek własny ruchomy i nieruchomy, nabywać go zbywać i obciążać zobowiązaniami. Zabrania się:
a) oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
b) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. Majątkiem dysponuje Zarząd. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych składają w imieniu Stowarzyszenia dwie upoważnione osoby spośród członków Zarządu, w tym Prezes lub jego zastępcy.
§ 41
Dokumenty i korespondencję w imieniu Zarządu podpisują: Prezes Zarządu z Sekretarzem, bądź Prezes ze Skarbnikiem, lub na podstawie upoważnienia Prezesa inni członkowie Zarządu.

ROZDZIAŁ 6
Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 42
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia przy kwalifikowanej większości głosów, zgodnie z § 24 statutu.
2. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia bądź jego rozwiązania w trybie art. 36.1 i art. 38 Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach majątek Stowarzyszenia zostanie przekazany na cele zbieżne z określonymi w statucie.
3. Uchwałę o przekazaniu majątku podejmuje Walne Zebranie, a w braku takiej uchwały orzeka sąd.

ROZDZIAŁ 7
Przepisy końcowe.

1. Wątpliwości wynikające z interpretacji niniejszego statutu rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia.
2. W sprawach nie objętych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz przepisy ogólne prawa cywilnego

Akcje wspierają: