Podaruj 1% podatku - KRS: 0000016179

PeKaO S.A : 68 1240 1402 1111 0010 3608 8343

Aktualności

Zobacz więcej...

Z życia WTZ - karnawał 2018-02-19 | 12:01:05

Z życia WTZ - karnawał

13 lutego oficjalnie zakończyliśmy czas karnawału.

Pożegnaliśmy go ...

>> Czytaj dalej...

Podziękowania 2017-12-19 | 10:10:21

Podziękowania

                             ...

>> Czytaj dalej...

Zapisz się do newsletter'a

Historia

Warsztat Terapii Zajęciowej rozpoczął swą działalność 26 września 1994 roku i był siódmą tego typu placówką w województwie świętokrzyskim. zgodnie z intencją założycieli stał się dopełnieniem istniejącego już Ośrodka Szkolnego dla Dzieci Niepełnosprawnych, który obejmował opieką i edukacją dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Po ukończeniu edukacji szkolnej młodzież mogła kontynuować terapię w WTZ.


Warsztat Terapii Zajęciowej to nowa forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych, która polega na oddziaływaniu przez pracę. Sama jednak „terapia zajęciowa” jest jedną z podstawowych form rehabilitacji. Stosowana była przez ludy pierwotne i później w starożytności, bez nazywania jej i określania mianem terapii. Osoby niepełnosprawne po prostu musiały wykonywać różne czynności, aby utrzymać się przy życiu. Współzależności społeczne wymagały tego, aby każdy wykazywał swą użyteczność.
Warsztat Terapii Zajęciowej to placówka wsparcia dziennego prowadząca wszechstronną rehabilitację społeczną, zawodową i ruchową w oparciu o oddziaływanie przez pracę. Działa na podstawie Ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych z dnia 9 maja 1991r (Dz.U. 46, poz 201.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 września 1992r. w sprawie zasad two0rzenia, działania i finansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Rozporządzenie to ulegało kilkakrotnie nowelizacją, ostatnie zmiany nastąpiły 30 kwietnia 2004r. (Dz.U.04.63.587). Rozporządzenia te dały podstawę do zabezpieczenia środków finansowych na działalność WTZ  i zobowiązały Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do ich finansowania. Nowa Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpień 1997 roku wprowadziła szereg postanowień, które z jednej strony regulują i porządkują orzecznictwo w sprawie niepełnosprawności, a z drugiej wskazuje na szereg uprawnień dla osób z obniżoną sprawnością fizyczną, intelektualną i psychiczną. Głównym jednak celem wprowadzenia tego aktu prawnego jest przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy poprzez powołanie instytucji specjalizujących się w szeroko pojętej rehabilitacji zawodowej oraz stworzenie sieci dofinansowań dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Na podstawie ustawy powołane zostały wojewódzkie i powiatowe zespoły do spraw orzekania   o niepełnosprawności. Oprócz orzekania o stopniu niepełnosprawności wskazuje również  na potrzebę „odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychiczne możliwości danej osoby; szkolenia, w tym specjalistycznego ; zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej; uczestnictwa w terapii zajęciowej; konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne; środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby; korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki ; konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji; konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Akcje wspierają: